Zdruzenje zdravnikov druzinske medicine Slovenije
 
Nazaj

Slovene - English dictionary

 

algoritem - decision tree
ambulanta - practice, office
bolnik - patient
bolnik, vključevanje - patient involvement (participation)
celovito obvladovanje kakovosti - total quality management
cilj - goal, standard, target
dejavnost - activity
delo - performance
delo, opravljeno, oziorma prikazano - performance
delo, slog - practice style
diagram, Ishikawa (ribje kosti; vzročni) - Ishikawa (fishbone) chart, cause and effect diagram
diagram ribje kosti (Ishikawa; vzročni) - fishbone diagram (Ishikawa chart, cause and effect diagram)
diagram, vzročni (Ishikawa, ribje kosti) - cause and effect diagram (Ishikawa, fishbone)
dobiček - profit
"zdrava jabolka" - good apples
dogovorjena merila - explicit criteria
dokaz - evidence
dosegljivost (prostorsko) - accessibility
dosegljiva korist - achievable benefit
dosežena korist - achieved benefit
dostopnost (časovno) - availability
drevo odločanja - branching logic, decision tree, algorithm
družbena korist - societal benefit
družinska medicina - family practice, family medicine
državen - central, national
državna politika kakovosti - national quality policy
državna raven - national level
fokus metoda - focus method
fokus skupina - focus group
glavarina - capitation
gnila jabolka - bad apples
gospodarska korist - economic benefit
izbira prednostne naloge - choosing topic, priority setting
izboljšanje - improvement
izboljšanje kakovosti - quality improvement
izboljševanje kakovosti - quality improvement
izgled - appeal
izhodiščni podatki - baseline data (information)
izid - outcome
iznajditelj - innovator
izobraževanje, stalno strokovno - continuing medical education
izvajanje - provision
izvajalec - provider
izvajati - render, provide
javnost - public
javnost (dela) - public accountability
javnost, pričakovanja - public expectations
kakovost - quality
kakovost oskrbe bolnika - quality of patient care
kakovost, celovito obvladovanje - total quality management
kakovost, izboljševanje - quality improvement
kakovost, kazalec - quality indicator, performance indicator
kakovost, krog - quality circle
kakovost, krožek - quality circle
kakovost, nadzor - quality control, audit, clinical audit
kakovost, obvladovanje - quality management
kakovost, ocenjevanje - quality assessment
kakovost, podatkovno podprto izboljševanje - information based quality improvement
kakovost, politika - quality policy
kakovost, poročilo - quality report
kakovost, potrdilo - certificate
kakovost, potrdilo o presoji - certificate
kakovost, poslovnik - quality manual
kakovost, raven - quality level
kakovost, samonadzor - selfevaluation
kakovost, samoocenjevanje - selfevaluation
kakovost, sistem - quality system
kakovost, stalno izboljševanje - continuos quality improvement
kakovost, vodja - quality manager
kakovost, zagotavljanje - quality assurance
kakovost, življenja - quality of life, health status
kakovosten - quality (high quality)
karton, zdravstveni - medical record, patient record, clinical record
kazalec - indicator
kazalec kakovosti - quality indicator, performance indicator, tracer
kazalec kakovosti, opredelitev - development (defining) of quality indicators
kolega, upoštevan (upoštevanja vreden, spoštovan) - opinion leader
korist - benefit
korist, dosegljiva - achievable benefit
korist, dosežena - achieved benefit
korist, družbena - societal benefit
korist, gospodarska - economic benefit
korist, nedosežena dosegljiva - achievable benefit not achieved
korist, neodsežena - not achieved benefit
korist, zdravstvena - health benefit
krajevna raven - local level
krog kakovosti - quality circle
krožek kakovosti - quality circle
licenca - license, certificate
licenca, podaljševanje - relicensing, recertification
licenca, podeljevanje - licensing, certification
list, vložni (evidenca bolezni) - flow sheet
ločljivost - specificity
lokalna skupnost - local community
medicina, družinska - family medicine
medicina, splošna - general practice
medicinska tehnologija - medical technology
medicinska tehnologija, ocenjevanje - technology assessment
merila, dogovorjena - explicit criteria
merila, objavljena - explicit criteria
merila, razvejana - criteria mapping, branching logic
merila, samoumevna - implicit criteria
merila, seznam - criteria list, list of measures
merilo - criterion, measure
merilo izida - outcome measure
merilo postopka - performance measure, process measure
merilo, zbir - criteria list
model, tržni - marketing model
možganska vihra - brainstorming
načelo - principle
način - method
načrtuj - plan
nadzor - control, audit
nadzor kakovosti - quality control, audit
nadzor (kakovosti), notranji - internal (quality) assessment, internal (quality) control
nadzor, strokovni - performance review
nadzor (kakovosti), zunanji - external (quality) assessment, external (quality) control
najboljša oskrba - the best care
najboljša možna oskrba - optimum care
naloga, prednostna - priority
napaka - mistake
naročanje - appointment system
naročen, število - appointments
nedosežena dosegljiva korist - achievable benefit not achieved
nedosežena korist - not achieved benefit
neustrezna raba - misuse
nezdravnik - paramedic
nominalna skupina - nominal group
nominalna skupina, tehnika - nominal group technique
notranje zgledovanje - internal benchmarking
notranji nadzor kakovosti - internal (quality) assessment, internal (quality) control
občutljivost - sensitivity
obisk - appointment
objavljena merila - explicit criteria
oblika - method
oblikovanje priporočil - guidelines development
oblikovanje soglasja - consensus development
območen - regional
območna raven - regional level
obvladovanje kakovosti - quality management
obvladovanje stroškov - cost containment
ocenjevanje kakovosti - quality assessment
ocenjevanje medicinskih tehnologij - technology assessment
odličnost - excellence
odličnost, stopnja - degree of excellence
odnos - attitude
odstopanje - variation
opomnik - reminder
oprema - amenities
orodje - tool
oskrba - care
oskrba, najboljša - the best care
oskrba, najboljša možna - optimum care
oskrba, proizvod - health care product
oskrba, temelječa na znanstvenih dokazih - evidence based medicine
oskrba, trenutna - present care
oskrba, zdravniška - medical care
oskrba, zdravstvena - health care, clinical care
oskrba, znanstveno utemeljena - evidence based practice
osnovno zdravstveno varstvo - primary (health) care
ovira - barrier
plača - salary
plačevanje storitev - reimbursement
plačnik - payer
podaljševanje licence - relicensing, recertification
podatki - data, information
podatki o opravljenih storitvah - billing data
podatki, dodatni - additional data
podatki, izhodiščni - baseline data (information)
podatki, obdelava - data analysis
podatki, povratni - feedback
podatki, rutinski - routine data
podatki, statistični - statistical data
podatki, temeljni - basic data
podatki, temeljni, zbir - minimal data set
podatki, zbiranje - data (information) gathering, data collection
podatkovno podprto izboljševanje - information'' quality improvement
podeljevanje licence - licensing, certification
pogodba - contract
pogodba, sklepanje - commissioning
pogodben - contractual
pogoj - structure
poizkus - trial
politik, zdravstveni - health care politician
politika - policy
politika kakovosti - quality policy
politika kakovosti, državna - national quality policy
politika, zdravstvena - health care policy
ponovna presoja posameznika - recertification, relicensing
ponovna presoja sistema kakovosti - recertification
ponovna presoja zdravstvene ustanove - reaccreditation
poročilo - report
poročilo o kakovosti - quality report
poseg - intervention
poslovnik kakovosti - quality manual
poslovodnik - manager
pospeševanje zdravja - health promotion
postopek - process
posvet - consultation
potrdilo - certificate
potrdilo o kakovosti - certificate
potrdilo o presoji kakovosti - certificate
potreba - need
potreba, ugotavljanje - needs assessment
poučeni pristanek - informed consent
podatki, povratni - feedback
pozornost - attentiveness
pravičnost - equity
prednostna naloga - priority
prednostna naloga, izbira - choosing topic, priority setting
pregled dela - performance review
pregled med kolegi - peer evaluation
pregleden - transparent
preglednost - transparency
premajhna raba - underuse
prenova - restructuring
preoblikovanje - restructuring
presoja - audit, certification, licensing, accreditation
presoja, ponovna - reaccreditation
presoja, posameznika - licensing, accreditation, certification
presoja, ponovna, posameznika - recertification, relicensing
presoja, ponovna, sistema kakovosti - recertification
presoja, ponovna, zdravstvene ustanove - reaccreditation
presoja, posameznika - certification, licensing
presoja, potrdilo o kakovosti - certificate
presoja, sistema kakovosti - audit
presoja, ustanove - accreditation
pretirana raba - overuse
preureditev - restructuring
preveri - check
pričakovanja javnosti - public expectations
pričakovanje - expectation
prijaznost - friendliness
prikrojena priporočila - adopted guidelines
prikrojitev priporočila - adoption of guidelines
prilagoditev priporočila - adoption of guidelines
prilagojena priporočila - adopted guidelines
primerjalno zgledovanje - functional benchmarking
pripomoček - tool
priporočilo - guideline
priporočilo, oblikovanje - guidelines development
priporočilo, odnos - attitude towards guideline
priporočilo, prikrojeno - adopted guideline
priporočilo, prikrojitev - adoption of guidelines
priporočilo, prilagoditev - adoption of guidelines
priporočilo, prilagojeno - adopted guideline
priporočilo, razpečevanje - dissemination of guidelines
priporočilo, uporaba - use of guideline
pristop od spodaj - bottom up approach
pristop od zgoraj - top down approach
pritisk kolegov - peer pressure
pritožba - complaint
pritožni sistem - complaint system
privoščljivost (zmožnost plačati) - affordability
proizvod - product
proizvod oskrbe - health care product
prostor - amenities
raba, neustrezna - misuse
raba, premajhna - underuse
raba, pretirana - overuse
racionalen - rational
racioniran - rationed
raven - level
raven kakovosti - quality level
raven, državna - level, national
raven, krajevna - level, local
raven, območna - level, regional
raven posameznika - level, individual
raven, visoka - high level
raven, želena - desired level
različek - variation
razlika - variation
razpečevanje priporočil - dissemination of guidelines
razvejana merila - branching logic, criteria mapping
razvidnost - transparency
rutinski podatki - routine data
samonadzor kakovosti - selfcontrol, selfevaluation
samoocenjevanje kakovosti - selfevaluation
samoučenje - selflearning
samoumevna merila - implicit criteria
sedanje stanje - state of the art
sestra - nurse
sestra, medicinska - nurse
seznam meril - list of measures
seznam naročenih (bolnikov) - appointment list
seznam zdravljenja - medication list
sistem kakovosti - quality (improvement) system
sistem zdravstvenega varstva - health care (delivery) system
sistem, pritožni - complaint system
sistem, storitveni - fee for service system
sklad, zdravstveni - health care fond
sklepanje pogodb - commissioning
skupnost - community
skupnost, lokalna - local community
slog dela - practice style
služba, zdravstvena - health care service
smernica - standard
soglasje - consensus
soglasje, oblikovanje - consensus development
sooblikovalec - partner, party
splošna medicina - general practice
splošno zgledovanje - generic benchmarking
spodbuda - incentive
spodbujanje - motivation
sprejemljiv - feasible
sprememba - change
sprememba, vpeljava - implementing change, implementation of change
spremljanje - follow up, monitoring
stalno izboljševanje kakovosti - continuos quality improvement
stalno strokovno izobraževanje - continuing medical education
stalnost - continuity
stanje, sedanje - state of the art
stanje, trenutno (v medicini) - state of the art
stanje, zdravstveno - health status
statistični podatki - statistical data
stopnja odličnosti - degree of excellence
stori - do
storitev - service
storitev, plačevanje - reimbursement
storitveni sistem - fee for service system
strokovni nadzor - performance review, peer assessment, peer review
strokovnost - technical aspect
strošek - cost
strošek, obvladovanje - cost containment
stroški / korist - cost benefit
svetovanje - outreach
tekmovalno zgledovanje - competitive benchmarking
temelječ na raziskavah - evidence based
temeljni podatki - basic data
težava, zdravstvena - health problem
trajnost - longitudinality
trenutna oskrba - present care
učenje - learning
učenje, dosmrtno - endless education
učenje, izkustveno - experiential learning
učenje, temelječe na dokazih - evidence based learning
učinkovitost - efficacy
udeleženec - partner, party
udobje - comfort
ugotavljanje potreb - needs assessment
ukrep - measure
ukrepaj - act
uporaba priporočila - use of guideline
uporaben - applicable
uporabnik - consumer
uporabniško razmišljanje - consumer thinking
upoštevan kolega - opinion leader
uspešnost - effectiveness
usposobljenost - competence
ustanova, zdravstvena - health care organisation
varstvo, zdravstveno, izvajanje - medical care delivery
veljavnost - validity
videz - appeal
vir - resource
vključevanje bolnikov - patient involvement
vloga - role
vložni list (evidenca bolezni) - flow sheet
vodilni - manager
vodilo - guide
vodja kakovosti - quality manager
vpeljava sprememb - implementation of change, implementing change
vpisovanje bolnikov - registration
vratar - gatekeeper
vživljanje - empathy
zadovoljstvo - satisfaction
zadovoljstvo bolnika - patient satisfaction
zagotavljanje kakovosti - quality assurance
zanesljivost - reliability
zaposlen - salaried
zaposleni - staff
zaseben - private
zavarovalnica - insurance company
zavarovanje - insurance
zbir meril - criteria list
zbir temeljnih podatkov - minimal data set
zbirnik - problem list
"zdrava jabolka" - good apples
zdravnik družinske medicine - family physician, family practitioner
zdravnik splošne medicine - general practitioner
zdravniška oskrba - medical care
zdravstvena korist - health benefit
zdravstvena oskrba - health care, clinical care
zdravstvena politika - health care policy
zdravstvena služba - health care services
zdravstvena težava - health problem
zdravstvena ustanova - health care organization
zdravstveni dom - primary health care center
zdravstveni karton - patient record, medical record, clinical record
zdravstveni politik - health care politician
zdravstveni sklad - health care fond
zdravstveno stanje - health status, quality of life
zgled - benchmark
zgledovalka - benchmarking organisation
zgledovanje - benchmarking
zgledovanje, notranje - internal benchmarking
zgledovanje, primerjalno - functional benchmarking
zgledovanje, splošno - generic benchmarking
zgledovanje, tekmovalno - competitive benchmarking
zgledovanka - benchmarking organisation
zgledovati se - benchmark
znanstveno utemeljena oskrba - evidence based practice
želena raven kakovosti - desired level of quality
življenje, kakovost - quality of life, helath status