Zdruzenje zdravnikov druzinske medicine Slovenije
 
Nazaj

English - Slovene dictionary

 

accessibility - dosegljivost (prostorsko)
accreditation - presoja ustanove
achievable benefit - dosegljiva korist
achievable benefit not achieved - nedosežena dosegljiva korist
achieved benefit - dosežena korist
act - ukrepaj
additional data - dodatni podatki
adopted - prilagojen, prikrojen
adoption of guideline - prikrojitev, prilagoditev priporočila
affordability - privoščljivost (zmožnost plačati)
algorithm - drevo odločanja
amenities - oprema, prostor
appeal - izgled, videz
appointment - obisk
appointment list - seznam naročenih
appointment system - naročanje
attentiveness - pozornost
attitude towards guideline - odnos do priporočila
audit - presoja sistema kakovosti, nadzor kakovosti
availability - dostopnost
bad apples - "gnila jabolka"
barrier - ovira
baseline data (information) - izhodiščni podatki
basic data - temeljni podatki
benchmark - zgled, zgledovati se
benchmarking - zgledovanje
benchmarking organisation - zgledovalka
benchmarking organisation - zgledovanka
benefit - korist
billing data - podatki o opravljenih storitvah
bottom up approach - pristop od spodaj
brainstorming - možganska vihra
branching logic - razvejana merila, drevo odločanja
capitation - glavarina
care - oskrba
cause and effect diagram - vzročni diagram, (Ishikawa, ribje kosti)
central - državen
certificate - potrdilo o kakovosti, potrdilo o presoji kakovosti
certificate - presojati
certification - presoja
change - sprememba
check - preveri
clinical audit - nadzor kakovosti
clinical care - zdravstvena oskrba
clinical record - zdravstveni karton
choosing topic - izbira prednostne naloge
comfort - udobje
commissioning - sklepanje pogodb
competence - usposobljenost
competitive benchmarking - tekmovalno zgledovanje
complaint - pritožba
complaint system - pritožni sistem
consensus - soglasje
consensus development - oblikovanje soglasja
consultation - posvet
consumer - uporabnik
consumer thinking - uporabniško razmišljanje
continuing medical education - stalno strokovno izobraževanje
continuity - stalnost
continuos quality improvement - stalno izboljševanje kakovosti
contract - pogodba
control - nadzor
cost - strošek
cost benefit - stroški / korist
cost containment - obvladovanje stroškov
criteria list - zbir meril
criteria mapping - razvejana merila
data - podatki
data analysis - obdelava podatkov
data collection - zbiranje podatkov
data gathering - zbiranje podatkov
decision tree - drevo odločanja, algoritem
degree of excellence - stopnja odličnosti
desired level - želena raven
development (defining) of quality indicators - opredelitev kazalcev kakovosti
dissemination of guidelines - razpečevanje priporočil
do - stori
economic benefit - gospodarska korist
effectiveness - uspešnost
efficacy - učinkovitost
empathy - vživljanje
endless education - dosmrtno učenje
equity - pravičnost
evidence - dokaz
evidence based - temelječ na raziskavah
evidence based learning - učenje, temelječe na dokazih
evidence based medicine - oskrba, temelječa na znanstvenih dokazih
evidence based practice - oskrba temelječa na znanstvenih dokazih
excellence - odličnost
expectation - pričakovanje
experiential learning - izkustveno učenje
explicit criteria - dogovorjena merila, objavljena merila
external assessment - zunanji nadzor, zunanje ocenjevanje
external control - zunanji nadzor
family medicine - družinska medicina
family physician - zdravnik družinske medicine
family practitioner - zdravnik družinske medicine
family practice - družinska medicina
feasible - sprejemljiv
fee for service system - storitveni sistem
fee for service system - storitveni sistem
feedback - povratni podatki
fishbone diagram - diagram ribje kosti (Ishikawa; vzročni)
flow sheet - vložni list (evidenca bolezni)
focus group - fokus skupina
focus method - fokus metoda
follow up - spremljanje
friendliness - prijaznost
functional benchmarking - primerjalno zgledovanje
gatekeeper - vratar
general practice - splošna medicina
general practitioner - zdravnik splošne medicine
generic benchmarking - splošno zgledovanje
goal - cilj
good apples - "zdrava jabolka"
guide - vodilo
guideline - priporočilo
guidelines development - oblikovanje priporočil
health benefit - zdravstvena korist
health care (delivery) system - sistem zdravstvenega varstva
health care fond - zdravstveni sklad
health care organisation - zdravstvena ustanova
health care product - proizvod oskrbe
health care services - zdravstvena služba
health care - zdravstvena oskrba
health policy - zdravstvena politika
health problem - zdravstvena težava
health promotion - pospeševanje zdravja
health status - zdravstveno stanje, kakovost življenja
high level - visoka raven
implementing change - vpeljava sprememb
implicit criteria - samoumevna merila
improvement - izboljšanje
incentive - spodbuda
indicator - kazalec
individual level - raven, posameznika
information - podatki
information based quality improvement - podatkovno podprto izboljševanje kakovosti
informed consent - poučeni pristanek
innovator - iznajditelj
insurance - zavarovanje
insurance company - zavarovalnica
internal assessment - notranji nadzor
internal benchmarking - notranje zgledovanje
internal control - notranji nadzor
intervention - poseg
Ishikawa chart, diagram - diagram Ishikawa (ribje kosti; vzročni)
level - raven
license - licenca
licensing - presoja posameznika, podeljevanje licence
list of measures - seznam meril
local community - lokalna skupnost
local level - krajevna raven
longitudinality - trajnost
manager - poslovodnik, vodilni
marketing model - tržni model
measure - ukrep, merilo
medical care - zdravniška oskrba
medical care delivery - izvajanje zdravstvenega varstva
medical record - zdravstveni karton
medical technology - medicinska tehnologija
medication list - seznam zdravljenja
method - način, oblika, metoda
minimal data set - zbir temeljnih podatkov
mistake - napaka
misuse - neustrezna raba
monitoring - spremljanje
motivation - spodbujanje
national - državen
national level - državna raven
national policy on quality - državna politka kakovosti
need - potreba
needs assessment - ugotavljanje potreb
nominal group - nominalna skupina
nominal group technique - tehnika nominalne skupine
not achieved benefit - nedosežena korist
nurse - sestra
nurse - medicinska sestra
regional level - območna raven
office - ambulanta
opinion leader - upoštevan kolega
optimum care - najboljša možna oskrba
outcome - izid
outcome measure - merilo izida
outreach - svetovanje
overuse - pretirana raba
paramedic - nezdravnik
partner - sooblikovalec
party - udeleženec
patient - bolnik
patient involvement (participation) - vključevanje bolnikov
patient record - zdravstveni karton
patient satisfaction - zadovoljstvo bolnika
payer - plačnik
peer evaluation - pregled med kolegi
peer assessment - pregled med kolegi, strokovni nadzor
peer pressure - pritisk kolegov
performance - delo (opravljeno, oziorma prikazano)
performance indicator - kazalec kakovosti postopka
performance measure - merilo postopka
performance review - pregled med kolegi, strokovni nadzor
performance review - pregled med kolegi, strokovni nadzor
plan - načrtuj
practice - ambulanta
practice style - slog dela
present care - trenutna oskrba
primary (health) care - osnovno zdravstveno varstvo
primary health care center - zdravstveni dom
priority - prednostna naloga
priority setting - izbira prednostne naloge
problem list - zbirnik
process - postopek
process measure - merilo postopka
product - proizvod
profit - dobiček
provider - izvajalec
provision - izvajanje
public - javnost
public accountability - javnost (dela)
public expectations - pričakovanja javnosti
quality - kakovost
quality (high quality) - kakovosten
quality (improvement) system - sistem kakovosti
quality assessment - ocenjevanje kakovosti
quality assurance - zagotavljanje kakovosti
quality circle - krog kakovosti, krožek kakovosti
quality control - nadzor kakovosti
quality improvement - izboljševanje kakovosti
quality indicator - kazalec kakovosti
quality level - raven kakovosti
quality management - obvladovanje kakovosti, kakovostno vodenje
quality manager - vodja kakovosti
quality of patient care - kakovost oskrbe bolnika
quality of life - zdravstveno stanje, kakovost življenja
quality policy - politika kakovosti
quality report - poročilo o kakovosti
quality system - sistem kakovosti
rational - racionalen
rationed - racioniran
reaccreditation - ponovna presoja
regional - območen
registration - vpisovanje bolnikov
reimbursement - plačevanje storitev
reliability - zanesljivost
relicensing, recertification - podaljševanje licence
reminder - opomnik
render - izvajati
resource - vir
restructuring - prenova, preoblikovanje, preureditev
role - vloga
routine data - rutinski podatki
salaried - zaposlen
satisfaction - zadovoljstvo
selfevaluation - samoocenjevanje, selfcontrol - samoocenjevanje, samonadzor kakovosti
selflearning - samoučenje
sensitivity - občutljivost
service - storitev
societal benefit - družbena korist
specificity - ločljivost
staff - zaposleni
standard - smernica, cilj
state of the art - sedanje, trenutno stanje(v medicini)
statistical data - statistični podatki
structure - pogoj
target - cilj
technical aspect - strokovnost
technology assessment - ocenjevanje medicinskih tehnologij
tool - orodje, pripomoček
top down approach - pristop od zgoraj
total quality management - celovito obvladovanje kakovosti
tracer - kazalec kakovosti
transparency - razvidnost, preglednost
transparent - razviden, pregleden
underuse - premajhna raba
use of guideline - uporaba priporočila
validity - veljavnost
variation - odstopanje, različek, razlika